Rang 4

TAMHLACHT
Tallaght


TAMHLACHT
Níl an sráid bhaile seo an- mhór. Tá an Chearnóg taobh amuigh den sráid bhaile. Tá a lán siopaí istigh ann mar Crazy Prices, Dunne’s Stores, Quinnsworth, Eason’s, agus an Body shop. Tá an leabharlann trasna an bhóthair ón gCearnóg. Tá a lán leabhair istigh ann. Tá a lán foirgneamh sa Chomhairle Chontae freisin. Tá scoil Béarla ann agus sé an t-ainm atá air ná St Marks Primary School, atá in Achadh an Tobair. Tá craobh abhainn den Life sa bhaile. An Dothra is ainm dó. Téann sé 12 mhíle isteach go dtí an Life. Buaileann sé leis an Life ag an Rinn.

TALLAGHT
The town centre is not very big. The Square shopping centre is outside of the town centre. There are many shops in the Square like Crazy Prices, Dunne’s Stores, Quinnsworth, Eason’s and The Body Shop. The Library is across the road from the Square. There are many books in it. There are many buildings in the County Council too. One of the many schools in Tallaght is called St. Marks Primary School. It is in Springfield. A tributary of the River Liffey runs through the town. The Dodder is the name of it. It flows 12 miles before it flows into the Liffey in Ringsend.

Tallaght
Le centre ville n’est pas très grand. Le centre commercial du Square est en dehors du centre ville. Il y a de nombreux magasins dans le Square, comme le Crazy Prices (équivalent du Tout à 10F en France), Dunne’s Store (supermarché), Quinnsworth, Eason’s et Body Shop. La bibliothèque se trouve de l’autre côté de la rue, en face du Square. On y trouve beaucoup de livres. Il y a également beaucoup de bâtiments dans le County Counsil (Conseil Régional). Une des écoles primaires de Tallaght s’appelle école Primaire Saint Marc. Elle est située à Springfield. Un affluent de la Liffey traverse la ville. Il s’appelle le Dodder. Il coule pendant une quinzaine de kilomètres avant de se jeter dans le Liffey à Ringsend.

CAISLEÁN CHILL NA MANACH
Beagnach míle ó iarthar Tymon, a sheas fothrach Caisleán Cill na Manach . Bhí an caisleán tógtha i 1169 ar láithreán sean mhainistir Cill na Manach. Bhí an foirgneamh in ord mhaith sa 19ú Céad, dar le Eugene o' Curry ina litreacha surbhéireacht talún. Thug sé cuairt ar Chill na Manach i 1837 agus fuair sé caisleán beag ann, san áit a cheap sé ina raibh seanséipeál uair. Nuair a mhair athair MP Farrell san áit i 1778, ní raibh aon chuimhne ag éinne ar an reilg a fuarthas ann níos déanaí. Thosaigh sé ag athchóiriú an áit seo ina gháirdín cistine. Fuair sé amach go raibh sé lan le cnámha dhaoine agus d'éirigh sé as an athchóirú. Inniu tá sé díreach mar a bhí san am sin.

KILNAMANAGH CASTLE
The ruins of Kilnamanagh Castle stood nearly a mile to the west of Tymon. It was built in 1169 on the site of the old Kilnamanagh Monastery. It was in good repair in the 19th century according to ordinance letters of the time written by Eugene O Curry. He visited Kilnamanagh in 1837 and found a small castle there on the site of an old church. When MP Farrell's father lived there in 1778 no-one had any memory of the graveyard that was found there later. He began converting the spot into a kitchen garden and when he found the ground full of bones he gave up the job. Today it is as it was then.

Le château de Kilnamanagh
Les ruines du château de Kilnamanagh se situent à environ un kilomètre à l’ouest de Tymon. Il a été construit en 1169 sur le site de l’ancien monastère de Kilnamanagh. Selon des lettres d’ordonnance du dix-neuvième siècle écrites par Eugene O Curry, le château était en bon état à cette époque. Il visita Kilnamanagh en 1837, et trouva un petit château sur le site d’une vieille église. Quand le père de MP Farrell s’installa là en 1778, personne n’avait de souvenirs de l’ancien cimetière que l’on retrouva plus tard. Il commença à transformer l’endroit en un jardin potager et quand il se rendit compte que le terrain était plein d’os, il y renonça. Aujourd’hui, tout est encore comme à l’époque.

CILL AN ARDÁIN
Roimh 1955 bhí na deartháireacha McGrath mar bhainisteoirí ar estát Chill an Ardáin. Ní raibh aon spéis acu i rith an fheirm agus nuair a fuair Muintir Harty an teach i 1955 bhí an rud ar fad rite síos, an teach agus an talamh. Cuimsíodh an fheirm thart ar 33 acra, an chuid is mó de mar úlloird ina raibh a lán crainn plumaí, úlla agus piorraí. Bhí cáil ar na húlloird agus tháinig a lán ealaíontóirí chun pictiúirí a dhéanamh de na bláthanna úll san Earrach. Bhí cúnna cáiliúla ag Tom Harty agus rith siad go minic i bPáirc Shelbourne agus ag Crosaire Harold. Thaitin spórt go mór leis agus d'imir sé iománaíocht shóisear agus shinsir do Thiobraid Árainn. Bhí cead ag lucht seilge Dheisceart Átha Cliath gairdíní Theach Chill an Ardáin a thrasnú agus ansin chuaigh siad ar aghaidh tríd Foxes agus an tSean Bhábúin go dtí Bridget Burkes. Osclaíodh na geataí chun an fiach a scaoileadh tríd go dtí 1970 nó mar sin. Cheannaigh Comhairle Chontae Baile Átha Cliath teach agus Estát Chill an Ardáin i 1974.

KILLINARDEN
The brothers McGrath were managers of Killinarden Estate before 1955. They really had no interest in the running of the farm and, by the time the Harty's acquired the house in 1955 the whole place was run down. The farm was about 33 acres, most of which was orchards where they grew apple, plum and pear trees. The orchards were famous for their beauty and many artists used to come to paint the apple blossoms in the Spring. Tom Harty had well known greyhounds, and they often ran in Shelbourne Park and Harold's Cross. He loved sport and he played both Junior and Senior hurling for Tipperary. The South Dublin Hunt were allowed to cross the gardens of Killinarden House, and from there they continued on through Foxes and Oldbawn up to Bridget Burkes. They used open the gates for the hunt up to about 1970. Dublin County Council bought Killinarden House and Estate in 1974.

Killinarden
Les frères McGrath étaient directeurs du Killinarden Estate avant 1955. S’occuper de la ferme ne les intéressait pas du tout et, lorsque les Harty achetèrent la maison en 1955, celle-ci ne valait plus rien. La ferme représentait environ 16 hectares, principalement composés de vergers de pommiers, pruniers et poiriers. Les vergers étaient renommés pour leur beauté, et de nombreux artistes venaient peindre les pommiers en fleurs au printemps. Tom Harty possédait des lévriers célébres qui couraient régulièrement au parc de Shelbourne et à Harold’s Cross. Il adorait le sport et jouait au hurling pour Tipperary. La société de chasse du sud de Dublin était autorisée à traverser les jardins de Killinarden House, d’où ils se dirigeaient à travers Foxes et Oldbawn jusqu’à Bridget Burkes. Ils laissèrent les portes ouvertes pour la chasse jusqu’en 1970. Le Conseil Régional de Dublin acheta Killinarden House en 1974.

CAISLEÁN RÁTH MIONTÁIN
Thóg clann FitzWilliam Caisleán Ráth Miontáin sa triú chéad déag. Bhí sé in aice leis an áit ina bhfuil ionad siopadóireachta Fortunestown inniu. D’fhan an caisleán i lámha na FitzWilliams ar feadh 300 bliain. Thart ar an séú chéad déag bhí gá athchóiriú a dhéanamh ar an gcaisleán ach ní raibh dóthain airgid ag an gclann. Chosnaigh sé £229 i 1657 chun é a athchóiriú- a lán airgid ag an am. I 1663 bhí an caisleán ag Gerald Archibold ó Kilmacud. D'athchóirigh sé an caisleán, le dhá thinteán agus bhí a lán cáin le níoc aige ar seo, mar, d'íoc tú cáin ar an méid tinteán a bhí agat. I 1780 fuair Aimiréal James Whitshed an caisleán. Thóg an Coirnéal Frederick Burnaby é i 1880 agus i 1890 tharraing an úinéir nua ,Le Blond, anuas é. Bhí deireadh le stair Chaisleán Ráth Miontáin ansin.

JOBSTOWN CASTLE
The FitzWilliam family built Jobstown Castle in the 13th century. It was near where Fortunestown Shopping Centre stands today. The FitzWilliams kept the castle for 300 years. The castle needed repairs around the 16th century but the family had not enough money. The repairs cost £229 in 1657- a lot of money at the time. Gerald Archibold of Kilmacud got the castle in 1663. He restored it with two hearths. this cost him a lot in taxes because you paid tax on the number of hearths in your home. In 1780 Admiral James Whitshed took on the castle. Colonel Frederick Burnaby became the owner in1880 ,and in 1890, the last owner, Le Blond, had it pulled down, ending the history of Jobstown Castle.

Le château de Jobstown
La famille FitzWilliam fit construire le château de Jobstown au treizième siècle. Il était situé près de l’endroit où se trouve maintenant le Centre Commercial Fortunestown. Les FitzWilliam conservèrent le château durant près de 300 ans. Celui-ci aurait eu besoin d’être rénové au seizième siècle, mais la famille n’avait pas assez d’argent. Les réparations coûtèrent £229 en 1657, ce qui représentait beaucoup d’argent à cette époque. Gerald Archibold de Kilmacud eut le château en 1663. Il y ajouta deux cheminées. Cela lui coûta de nombreuses taxes car à cette époque, on payait les taxes par rapport au nombre de cheminées des habitations. En 1780, l’Amiral James Whitsed prit possession du château. Le Colonel Frederick Burnaby devint propriétaire en 1880, et en 1890, le dernier propriétaire, Blond, le fit détruire, mettant fin à l’histoire du château de Jobstown.

CAISLEÁN TYMON
Chuaigh sean-lána Tymon ó Bóthar Greenhills in aice le Nead an Chuaich, go Balrothery, agus timpeall leath bhealach síos an bóthar seo a bhí an tsean chaisleán Tymon. Bhí sé tógtha suas ar thalamh ard agus d'fhéadfaí é a fheiceáil i bhfad uaidh. Caisleán beag a bhí ann agus deirtear gur tógadh é nuair a bhí John ina Rí. Thíos staighre sa chaisleán ní raibh ach seomra amháin. Bhí an díon ar leibhéal agus bhí staighre casta i dtúr os cionn an bhealach isteach. Os cionn an dorais seo bhí uchtbharr ag gobadh amach. D'úsáid na daoine sa chaisleán é seo chun luaidh leáite agus uisce beirithe a chaitheamh anuas ar a naimhde. Ag deireadh an t-ochtú Céad déag bhí clann bocht ina gcónaí sa chaisleán. Deirtear go raibh sé i stáit uafásach i 1547. I 1723, cheannaigh William "Speaker" Connolly an talamh ar a sheas an caisleán chun cur lena estát féin. Na céadta bliain ó shin, bhí an talamh timpeall ar an gcaisleán an-bhog agus mongach. Mar sin, bhí sé deacair dul go dtí an caisleán. Leagadh Caisleán Tymon i 1965.

TYMON CASTLE
Tymon Castle stood about halfway down old Tymon's Lane (going from Greenhills road, near the Cuckoo's Nest, to Balrothery. It was built on high ground and could be seen for miles around. It was a small castle and is supposed to have been built when King John reigned. Downstairs was all one big room. The roof was flat and there was a winding stairs in a tower over the entrance. Above this doorway was a parapet sticking out. The inhabitants of the castle used this for pouring melted lead and boiling water on their enemies. By the end of the 18th century there was a poor family living in the castle. It was said to be in very poor repair in 1547. William "Speaker " Connolly bought it in 1723 and added it to his own estate. The ground around the castle was very soft and marshy hundreds of years ago. This must have made it difficult to get to the castle. Tymon Castle was knocked in 1965.

Le château de Tymon
Le château de Tymon se situe environ à mi chemin de Tymon’s lane (de Greenhills Road, près du Cuckoo’s Nest, à Balrothery). Il était construit sur une hauteur et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde.C’était un petit château, et on pense qu’il fut construit durant le règne du Roi Jean. Le rez-de-chaussée n’était composé que d’une grande pièce. Le toit était plat et la tour au dessus de l’entrée possédait un escalier en colimaçon. Au dessus de l’entrée, il y avait des mâchicoulis. Les habitants du château les utilisaient pour jeter du plomb fondu ou de l’eau bouillante sur leurs ennemis. A la fin du dix-huitième siècle, la famille qui vivait au château était très pauvre. On dit qu’il était en très mauvais état en 1547. William « Speaker » Connally l’acheta en 1723 et l’ajouta à ses propriétés. Des centaines d’années auparavant, le terrain autour du château était très mou et marécageux. Cela le rendait difficile d’accès. Le château de Tymon fut détruit en 1965.

TEACH KILTALOWN
Tógadh an teach in 1800.Tá sé an mhór ar fad. Tá an teach ina shuí ar an taobh deas de bhóthar Baile Choimín. Bhí James Robinson ina chónaí sa teach seo uair amháin. B'é an múinteoir sa scoil i dTamhlacht. Bhí sé ina Ghiúistís síochána. Dúirt daoine gur chabhraigh sé leis na daoine i gCath Thamhlachta sa bhliain 1867. Bhí deartháir ag James, ( William Robinson ) ag obair i Reachtaireacht Naomh Maelruain i dTamhlacht mar reachtaire. Bhí sé ina chónaí sa Teach Gléib. Fuair sé bás in 1887. Tá an teach seo ag Comhairle Chontae Bhaile Átha Cliath Theas anois. Tá sé ag fáil deisithe faoi láthair.

KILTALOWN HOUSE
Kiltalown House was built in 1800. It is a very large house. It is on the Blessington Road on the right hand side. James Robinson lived here once. He was the teacher in Tallaght School, and he was also a Justice of the Peace. It is said that he helped the rebels in the Battle of Tallaght in 1867. His brother William Robinson worked in St. Maelruan's Rectory in Tallaght as the rector. He lived in the Glebe House. He died in 1887. South Dublin County Council now own the house and they are renovating it at the moment.

Kiltalown House
Kiltalown House fut construite en 1800. C’était une très grande maison. Elle se situe sur la droite de la route de Blessington. James Robinson y a vécu. Il était professeur à l’école de Tallaght, mais était aussi avocat. Il est dit qu’il aurait aidé les rebelles durant la bataille de Tallaght en 1867. Son frère, William Robinson, travaillait au rectorat St Maelruan à Tallaght, en tant que recteur. Il vivait à Glebe House. Il mourut en 1887. La maison appartient maintenant au Conseil Régional de Tallaght qui procède à sa restauration.

CAISLEÁN BHELGARD
Luaitear Caisleán Bhelgard don chéad uair ag deireadh an chúigiú chéad déag. Bhí cónaí ar Roibeard Talbot ann, mac le Seán Talbot as Feltrim gar do Mhullach Íde. Sa chonspóid idir Mhuintir Geraldine agus Muintir de Buitléir, bhí sé ar thaobh Muintir de Buitléir, agus bhí an-ghráin ag Muintir Geraldine air. Ar ócáid amháin bhuail Iarla Chill Dara le Mhuintir Átha Cliath agus Talbot ar fhaiche Oxmanstown. Bhí sé i gceist aige Talbot a mharú ach theip air. Fuair Roibeard Talbot bás i 1523. Ceaptar gur ag lámha Mhuintir Geraldine a fuair sé bás, is é ar a bhealach chun an Nollaig a chaitheamh lena chara Iarla Ossory. I 1637 fuair Seán Talbot bás ag Belgard, agus adhlacadh é i dTamhlacht. Bhí a mhac eile, Seán Talbot (II) páirteach ag Conradh Luimní agus chabhraigh sé seo leis a chuid estát féin a choimeád. Chaith sé an chuid eile dá shaol i mBelgard, agus ní raibh aon pháistí fireann aige. Sheas an caisleán ar feadh beagnach 600 bliain, ach thit cuid de i dtreo deireadh an tochtú céad déag agus leagadh an chuid eile de. Líonadh an móta agus tógadh teach mór ar an suíomh. Anois tá Teach Belgard athcóirithe arís agus tá na gairdíní go hálainn. Is le Comhlacht Roadstone é anois.

BELGARD CASTLE
Belgard Castle is first mentioned at the end of the fifteenth century. Robert Talbot lived there. He was a son of Seán Talbot from Feltrim, near Malahide. In the trouble between the Geraldines and the Butlers, he sided with the Butlers, and the Geraldines hated him for this. On one occasion the Earl of Kildare met with the Dublin people at Oxmanstown Green. He intended to kill Talbot but he didn't succeed. Robert Talbot died in 1523. It is thought that the Geraldines had a hand in his death, as he was killed on his way to spend Christmas with his friend, Earl of Ossary. Seán Talbot died in Belgard in 1637, and he was buried in Tallaght. His other son Seán Talbot (II) was involved in the Treaty of Limerick, and this probably helped him to keep his estates. He spent the rest of his life in Belgard, and he had no male heirs. The castle stood for nearly 600 years, but some of it fell near the end of the 18th Century and the rest was knocked afterwards. The moat was filled in and a big house was built on the same location. Now Belgard House has been renovated again and the gardens are beautiful. The company Roadstone owns it now.

Le château de Belgard
La première mention faite du château de Belgard date du quinzième siècle. Robert Talbot y habitait. Il était le fils de Sean Talbot de Feltrim, près de Malahide. Durant le conflit entre les Geraldines et les Butlers, il était aux côtés des Butlers, et pour cette raison, les Geraldines le détestaient. Une fois, le comte de Kildare rencontra le peuple de Dublin à Oxmanstown Green. Il avait l’intention de tuer Talbot mais n’y parvint pas. Bobert Talbot mourut en 1523.On pense que les Geraldines étaient en partie responsables de sa mort, puisqu’il fut tué alors qu’il se rendait chez son ami le comte d’Ossary pour passer Noël. Sean Talbot mourut à Belgard en 1637, et fut enterré à Tallaght. Son autre fils, Sean Talbot II fut impliqué dans la rédaction du traité de Limerick, ce qui l’aida probablement à conserver ses propriétés. Il passa le reste de sa vie à Belgard, et n’eut aucun héritier mâle. Le château resta hérigé durant environ 600 ans, mais une partie s’effondra au dix-huitième siècle et ce qui restait finit par être détruit. Les douves furent comblées et une grande maison fut construite à la place du château. Belgard House a de nouveau été restaurée; les jardins sont magnifiques. Elle appartient maintenant à la firme Roadstone.[obair] [ClárCinn]
[work] [HomePage]