Rang 2

OISÍN i dTÍR na nÓG
Oisín in the Land of Youth


Fadó, fadó, bhí Oisín agus na Fianna amuigh ag fiach. Chonaic siad cailín álainn ar chapall bán."Cé tú féin?", arsa Oisín.

Once upon a time, Oisín and the Fianna were out hunting.They saw a beautiful girl riding a white horse. "What is your name?", asked Oisín.

Il y a bien longtemps, Oisín et les Fianna étaient partis à la chasse. Ils virent une belle femme sur un cheval blanc."Comment t’appelles-tu?" lui demanda Oisín.


"Is mise Niamh", ar sise. "Tá m'athair in Rí ar Thír na nÓg." Thit sí i ngrá le hOisín. "Tar liom go Tír na nÓg", arsa Niamh.D'imigh Oisín léi ar an gcapall bán.

"My name is Niamh", she said."My father is the king of Tír na nÓg". She fell in love with Oisín."Come with me to Tír na nÓg", said Niamh.Oisín went with her on the white horse.

"Je m’appelle Niamh," répondit-elle. "Mon père est le roi du Pays de l’Eternelle Jeunesse. Elle tomba amoureuse d’Oisín. "Viens avec moi au Pays de l’Eternelle Jeunesse," lui dit Niamh. Oisín partit avec elle sur le cheval blanc.


Chuaigh siad thar an bhfarraige go Tír na nÓg.Bhí Oisín an-sásta i dTír na nÓg.Bhí saol an-deas aige ann.

They crossed the sea to Tír na nÓg.Oisín was very happy in Tír na nÓg.He had a very pleasant time there.

Ils traversèrent la mer en direction du Pays de l’Eternelle Jeunesse. Oisín était trés heureux au Pays de l’Eternelle Jeunesse. Il passait un agréable moment là-bas.


D'imigh 300 bliain thart. Níor éirigh éinne sean nó tinn i dTír na nÓg. Ach bhí uaigneas ar Oisín:"Ba mhaith liom dul ar ais go hÉireann chun Fionn agus na Fianna a fheiceáil arís."

300 years passed.Nobody got old or sick in Tír na nÓg.But Oisín got lonely:"I want to go back to Ireland to see Fionn and the Fianna again"

300 ans s’écoulèrent. Personne ne vieillisait ni ne tombait malade au Pays de l’Eternelle Jeunesse. Mais Oisín se sentait seul. " Je veux retourner en Irlande pour revoir Fionn et les Fianna."


"Tá go maith", arsa Niamh."Tabhair leat an capall bán.Ach ná cuir cos ar an talamh in Éirinn!" D'imigh Oisín ar ais thar na farraige go hÉireann.

"Alright", said Niamh."Bring the white horse with you.But don't set foot on land in Ireland!"Oisín crossed the sea back to Ireland.

"Très bien," lui dit Niamh. "Emmène le cheval blanc avec toi. Mais ne pose jamais un pied sur le sol d’Irlandais!" Oisín traversa la mer en direction de l’Irlande.


Ach bhí athrú mór an tír. Bhí Fionn agus na Fianna marbh. Bhí an-bhrón ar Oisín. "Rachaidh mé ar ais go Tír na nÓg", ar sé.

But the country had changed a lot.Fionn and the Fianna were dead. Oisín was very sad."I'll go back to Tír na nÓg",he said.

Mais le pays avait beaucoup changé. Fionn et les Fianna étaient morts. Oisín était très triste. " Je vais retourner au Pays de l’Eternelle Jeunesse," se dit-il.


Chonaic sé grúpa fear ag obair sa pháirc. Chrom sé síos agus bhog sé an cloch. Ach thit sé go talamh. D'imigh an capall ar ais go Tír na nÓg.

He saw a group of men working in the field. He bent down and moved the rock. But he fell to the ground. The horse ran back to Tír na nÓg.

Il vit un groupe d’hommes qui travaillaient dans les champs. Il se pencha pour bouger le rocher. Mais il tomba sur le sol. Le cheval blanc repartit au galop vers le Pays de l’Eternelle Jeunesse.


D'éirigh Oisín sean.Bhí sé níos mó ná 300 bliain d'aois! Thug na fir go Naomh Pádraig é. D'inis sé dó faoi Fionn agus na Fianna.D'inis sé dó faoi Niamh agus Tír na nÓg.Ansin fuair sé bás.

Oisín grew very old.He was over 300 years old!The men took him to meet St. Patrick.Oisín told him about Fionn and the Fianna.He told him about Niamh and Tír na nÓg.Then Oisín died.

Oisín devint très vieux. Il avait plus de 300 ans! Les hommes l’emmenèrent voir Saint Patrick. Oisín lui parla de Fionn et des Fianna. Il lui parla de Niamh et du Pays de l’Eternelle Jeunesse. Puis Oisín mourut.[obair] [ClárCinn]
[work] [HomePage]